Yttrande över En känneteckenrättslig reform (SOU 2016:79)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Utredarens förslag omfattar ändringar i varumärkeslagen (2010:1877), en ny lag om företagsnamn som ersätter firmalagen (1974:156) samt en ny lag om skydd för beteckningar av jordbruksprodukter med mera.

Ändringarna i varumärkeslagen syftar huvudsakligen till att genomföra EU:s nya varumärkesdirektiv . Förutom att lagen moderniseras och förenklas, slopas kravet på att ett tecken måste återges grafiskt och istället införs ett mera allmänt tillämpbart krav på att ett varumärke kan bestå av alla tecken som tydligt kan återges i varumärkesregistret. Ensamrätten utvidgas till att även omfatta transitering och liknande tullåtgärder, så att handeln med varumärkesförfalskade varor begränsas. Idag krävs att varorna ska importeras till Sverige för att det ska kunna utgöra varumärkesintrång. Tullverket får därmed ökade möjligheter att ingripa mot förfalskningar. Vidare införs bestämmelser om att rätten till ett yngre registrerat varumärke ska gälla vid sidan av en äldre rätt till ett varukännetecken om den yngre rättigheten är en så kallad mellanliggande rättighet. Bestämmelsen om begränsning av ensamrätten till ett varukännetecken ändras så att användning av en firma inte längre omfattas. Det ska också klargöras att ensamrätten till ett varukännetecken inte hindrar att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i sin näringsverksamhet använder varukännetecknet för att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster. Ensamrätten till ett varukännetecken ska inte hindra att ett tecken används i jämförande reklam på ett sätt som är förenligt med marknadsföringslagen.

Reglerna om ingivningsdag blir tydligare, vilket har betydelse för giltigheten av en varumärkesregistrering. Registreringen ska gälla i tio år från ingivningsdagen. Bestämmelser införs om att en skyddad ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, ett traditionellt utryck för vin eller en garanterad traditionell specialitet utgör ett absolut hinder för registrering av ett varumärke. Patent- och registreringsverket ska kunna häva en registrering på grund av andras rättigheter, det vill säga de relativa registreringshindren. De absoluta hindren ska inte längre kunna åberopas i invändningsförfarandet. En förlikningsfrist om minst två månader införs under invändningsförfarandet hos Patent- och registreringsverket, vilket ska leda till färre tvister. Det ställs högre krav på användningen av ett varumärke vid en invändning mot registrering, en talan om hävning och en talan om intrång. En hävning av en registrering ska inte bara gälla från beslutet om hävning och framåt i tiden utan också för förfluten tid, med vissa begränsningar. Reglerna om överlåtelse av varumärkestecken och ansökningar om registrering blir tydligare. Bestämmelserna om kollektiv- och garantimärken ändras så att det blir en tydligare koppling till varumärkesdirektivet respektive varumärkesförordningen.

Lagen om företagsnamn innebär en redaktionell översyn och språklig modernisering. Vissa ändringar görs som innebär att den nya lagen samordnas med varumärkeslagen för att få till stånd en bättre balans mellan lagarna. Registreringsmyndigheten ska med förslaget kontrollera så att ett företagsnamn inte kommer i strid med lagen om företaget skulle ändra sin verksamhet.

Regelrådet väljer att yttra sig över de förslag som kan ge effekter av betydelse för företag, vilket i detta fall, såvitt Regelrådet kan bedöma, gäller förslagen till ändringar i varumärkeslagen (2010:1877).