Yttrande över En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till en ny kommunallag och omfattar många delförslag, där endast ett fåtal bedöms påverka företag. Regelrådet har valt att i sitt yttrande enbart omnämna de förslag som av förslagsställaren eller av Regelrådet bedöms få direkta eller indirekta effekter för företag.

I ett av delförslagen föreslås att fullmäktige ska upprätta ett särskilt program med mål och riktlinjer för verksamhet som drivs i kommunens egen regi, men är av sådan karaktär att den även kan överlåtas till privata aktörer.

Det föreslås vidare att för att förebygga konflikter mellan kommuner och landsting och det privata näringslivet, ska det i kommunallagen införas ett målsättningsstadgande som innebär att när kommuner och landsting agerar på en marknad, ska dessa verka för att uppträda konkurrensneutralt. Utredaren föreslår också att det i kommunallagen förtydligas att kommunernas och landstingens möjligheter att utöva sina befogenheter kan begränsas av reglerna om statsstöd. Det föreslås dessutom att upphandlingsmyndigheten ska ges uppgiften att vägleda kommuner och landsting som avser att ge stöd och att fem miljoner kronor ska avsättas till den verksamheten från och med budgetåret 2016.

Vidare föreslås att fler juridiska personer ska kunna anses vara kommunmedlemmar och därmed ges möjlighet att överklaga kommunala beslut. Detta innebär enligt remissen att alla juridiska personer som bedriver näringsverksamhet från fast driftsställe i kommunen eller landstinget ska omfattas av talerätten gentemot kommunen.

En webbaserad kommunal anslagstavla ska enligt förslaget ersätta den nu obligatoriska fysiska anslagstavlan. Kommuner, landsting och kommunförbund ska dessutom vara skyldiga att även på annat sätt göra innehållet på anslagstavlorna tillgängligt för dem som exempelvis inte har tillgång till internet. På den webbaserade anslagstavlan ska respektive kommun, landsting och kommunförbund tillkännage att protokollet över ett beslut justerats. Där ska också fullmäktiges sammanträden tillkännages. Nuvarande skyldighet att i ortstidning kungöra fullmäktiges sammanträden och tillkännage justering av landstingens beslutsprotokoll ska, enligt förslaget, upphöra.

Därutöver föreslås ändringar i flera lagar, i miljöbalken samt en förordning.

 

Taggar:

kommunallag