Yttrande över En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås vissa lagändringar som krävs för att komplettera Mica-förordningen och TFR-förordningen i svensk rätt. I huvudsak innebär lagändringarna nya bestämmelser om Finansinspektionens tillsynsbefogenheter och om ingripanden och sanktioner gentemot företag som bedriver verksamhet som omfattas av Mica-förordningen.

Regelrådet finner att flertalet delaspekter – storlek på berörda företag, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden och särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning – brister i kvalitet. Utifrån den kortfattade konsekvensutredningen är det inte möjligt att bedöma förslagets effekter för företagen i Sverige. Detta är avgörande för helhetsbedömningen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag