Yttrande över En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller ett förslag till en ny ordning för svensk redovisningstillsyn. Idag övervakar Finansinspektionen (FI) den finansiella information som offentliggörs av emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i ett annat land inom EES. De emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat och värdepapper som handlas inom landet övervakas av börserna. Förslaget innebär att det nuvarande kravet på att börserna ska övervaka finansiell information tas bort och att FI istället ska övervaka den finansiella information som offentliggörs av samtliga emittenter som har Sverige som hemmedlemsstat. FI har möjlighet att förelägga om rättelser och meddela erinran om överträdelser sker. Det föreslås att överträdelsen ska vara av allvarlig art för att erinran ska kunna meddelas. Vidare föreslås det att den nya ordningen ska finansieras genom avgifter från de emittenter som omfattas av tillsynen.

 

Vissa följdändringar samt redaktionella ändringar föreslås också.