Yttrande över En ny växtskyddslag (Ds 2020:8)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget till ny växtskyddslag syftar bland annat till att anpassa svensk lagstiftning till två nya EU-förordningar om skyddsåtgärder mot växtskadegörare (2016/2031) respektive offentlig kontroll (2017/625). Exempel på växtskadegörare är insekter, kvalster, svampar, bakterier, virus och parasitära växter. Växtskyddsförordningen omfattar skyddsåtgärder mot två huvudkategorier av växtskadegörare: s.k. karantänskadegörare och reglerade EU-icke-karantänskadegörare. En karantänskadegörare får inte förekomma inom ett specificerat territorium eller inte ha någon stor utbredning och dess introduktion, etablering och spridning skulle få oacceptabla, ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser. Om det specificerade territoriet där skadegöraren inte finns utgörs av unionen, benämns karantänskadegöraren EU-karantänskadegörare. Reglerade EU-icke-karantänskadegörare är skadegörare som redan förekommer inom EU.

Lagen föreslås innehålla bemyndiganden för regeringen eller de myndigheter som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud och åtgärder för att förhindra förekomst av karantänskadegörare samt om egenkontroll, dokumentation och uppgiftsskyldighet. Lagen innehåller också bestämmelser om rätt för kontrollmyndighet till upplysningar och tillträde, om skyldighet för enskilda att lämna hjälp vid behov, att förelägganden ska kunna förenas med vite, om rättelse på den enskildes bekostnad samt möjlighet för kontrollmyndighet att begära hjälp av Polismyndigheten. Kontrollmyndigheten föreslås ges en rätt att göra inköp under en dold identitet. Bestämmelser vid eventuell delegation av kontrolluppgifter till andra organ införs. Det föreslås statlig ersättning till den som på grund av föreskrifter eller beslut i det enskilda fallet om utrotning eller inneslutning av karantänskadegörare drabbas av kostnader för vissa bekämpningsåtgärder, förlorat växtvärde eller produktionsbortfall. Det föreslås vidare ett bemyndigande att meddela föreskrifter för att begränsa förekomsten av andra växtskadegörare än karantänskadegörare om dessa kan medföra oacceptabla ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser genom angrepp på träd avsedda för virkesproduktion.

Flertalet överträdelser föreslås medföra en straffsanktion. För allvarligare brott föreslås att straffskalan ska vara böter eller fängelse i högst två år. För andra bestämmelser som har stor betydelse för att syftet med lagstiftningen ska kunna uppnås men där straffvärdet inte bedöms vara fullt lika högt föreslås böter och för vissa mindre allvarliga överträdelser föreslås införandet av ett system med sanktionsavgifter.

Den nya växtskyddslagen föreslås ersätta den nu gällande växtskyddslagen (1972:318). Ändringar föreslås även i skogsvårdslagen (1979:429).

Taggar:

växtskyddslag