Yttrande över En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till spellag, lag om skatt på spel och skatt på vissa spelbord. Vidare ingår förslag till ändring i brottsbalken, i bokföringslagen (1999:1078), inkomstskattelagen (1999:1229), marknadsföringslagen (2008:486), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), radio- och tv-lagen (2010:696), skatteförfarandelagen (2011:1244) och kameraövervakningslagen (2013:460). Vidare ingår förslag till ändring i förordning (1999:1134) om belastningsregister och förordning (1999:1135) om misstankeregister samt förslag till förordning med instruktion för spelmyndigheten.

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att ett nationellt monopol, som reellt sett inte längre fullt ut är ett monopol, övergå till en marknad som ska bestå i en delvis oligopolliknande del respektive en delvis fri marknadsdel. Detta ska åstadkommas genom uppdelning av det statliga bolaget Svenska Spel i en konkurrensutsatt del respektive en del som har exklusiva rättigheter. Ett licenssystem föreslås, riktat till onlinespelbolag.

Taggar:

spelmarknad