Yttrande över En översyn av årsredovisningslagarna (SOU 2015:18)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Med anledning av att ett EU-direktiv antogs i juni 2013 tillsatte regeringen en utredning med uppdrag att lämna förslag till hur direktivet skulle genomföras i svensk rätt och vilka förändringar i de svenska årsredovisningsreglerna som behöver göras. I utredningens slutbetänkande föreslås det att nuvarande årsredovisningslagar, d.v.s. årsredovisningslagen (ÅRL) (1995:1554), lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) och lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL), ersätts med nya lagar. Det nya direktivet innebär att medlemsstaterna får ökade möjligheter att införa lättnader i regelverket för främst de minsta företagen. En för svensk årsredovisning ny företagsgrupp kallad mikroföretag införs. Dessa föreslås inte längre vara skyldiga att i årsredovisningen och förvaltningsberättelsen rapportera i samma utsträckning som tidigare. För att räknas som ett mikroföretag får företaget inte överstiga mer än högst ett av gränsvärdena, medeltal anställda 3, balansomslutning 1,5 miljoner kronor och nettoomsättning 3 miljoner kronor. Ett företag som klassificeras som mikroföretag ska inte längre vara skyldig att lämna vissa så kallade upplysningskrav i sin årsredovisning. Vidare undantas mikroföretagen från vissa krav på förvaltningsberättelsens innehåll. Utöver detta föreslås även en rad andra förenklingar som omfattar fler företagsgrupper än endast mikroföretag. Det rör sig bl.a. om hur undertecknandet av års- eller koncernredovisningen ska gå till och vissa särskilda upplysningskrav som inte längre har någon motsvarighet i EU-direktivet och därför tas bort från de svenska regelverken. Även vissa förenklingsförslag som enbart berör kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag föreslås.