Yttrande över En rättvis ränteskillnadsersättning som minskar hindren mot längre räntebindningstider

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Det förslås en ny schablonregel för beräkning av ränteskillnadsersättning vid förtidsbetalning av en bostadskredit med bunden ränta. Regelrådet kan konstatera att tre delaspekter redovisats bristfälligt. Berörda företags tidsåtgång bedöms bristfälligt redovisat. Berörda företags storlek, i kombination med inte särskild tydlig hänsyn till de små företagen bedöms som otillräckligt beskrivna aspekter. Delaspekten behov av speciella informationsinsatser är godtagbar men det hade varit önskvärt med utvecklad redovisning. Övriga punkter i konsekvensutredningen redovisas på ett godtagbart sätt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag