Yttrande över En samlad torvprövning (Ds 2015:54)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remisen föreslås det att energitorvtäkter ska regleras på samma sätt som odlingstorvstäkter. För att uppnå detta föreslås lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter och förordningen (1985:626) om vissa torvfyndigheter upphävas. Vissa förändringar föreslås också i miljöbalken (1998:808) och förordningar under denna. Utvinning av torv faller idag under två olika uppsättningar regelverk beroende på om energi- eller odlingstorv ska utvinnas. Vad gäller utvinning av energitorv omfattas det av ett koncessionssystem vilket gör att möjligheterna för en fastighetsägare att påverka om någon ansöker om koncession för utvinning på dennes fastighet är små. Det föreslås att de nuvarande reglerna tas bort och att verksamhetsutövare istället ska kunna ansöka om tillstånd för utvinning av både energi- och odlingstorv. Det föreslås vidare att prövningen av energitorvtäkter koncentreras till länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer. Därtill föreslås det att prövning av överklagade beslut ska göras av mark- och miljödomstolen istället för regeringen.