Yttrande över En skattefri grundnivå för sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren väl har beskrivit förslagets bakgrund, utformning och konsekvenser på ett överskådligt och initierat sätt. Det som hade varit behövligt att få en beskrivning av är de alternativa lösningar som förslagsställaren kan se för att uppnå syftet.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag