Yttrande över En utvecklad arbetsgivardeklaration (SOU 2023:47)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslagen i utredningen syftar till att förhindra missbruk av välfärdssystemen. Bland annat föreslås en ökad möjlighet för Skatteverket att dela information med andra myndigheter eller arbetslöshetskassor, att arbetsgivare ska lämna uppgifter om viss frånvaro för betalningsmottagare i samband med arbetsgivardeklarationen samt att arbetsgivare ska fullgöra sin skyldighet att underrätta Skatteverket om anställning av vissa utlänningar genom att lämna uppgifter på individnivå i samband med arbetsgivardeklarationen. Enligt Regelrådets mening borde förslagsställaren redogjort närmare för vilka konsekvenser de konkreta förslagen skulle kunna få på konkurrensförhållandena för berörda företag, inte bara hur oseriöst företagande har en negativ påverkan på konkurrensen i största allmänhet. Det vore också önskvärt att konsekvenserna för de mindre företagen analyserats närmare vid utformningen av förslagen. Regelrådet anser att det hade varit intressant att se ett resonemang kring lösningar som inte huvudsakligen belastade arbetsgivare. Med hänsyn till att utredningens uppdrag är begränsat till att utreda just uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen får redovisningen av delavsnittet Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd ändå anses godtagbar. Regelrådet anser slutligen att samtliga övriga delavsnitt redovisas på ett godtagbart sätt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag