Yttrande över En utvidgad insamling och utlämning av djurhälsodata (Promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

I promemorian föreslås bland annat en utvidgad skyldighet för veterinärer att lämna uppgifter om användning av läkemedel samt andra åtgärder för behandling av djur till Jordbruksverket. Det föreslås också sekretessbrytande bestämmelser för att göra det möjligt för Jordbruksverket att lämna ut de ovannämnda uppgifterna till privata avels- och djurhälsoorganisationer. Förslagen i promemorian syftar till att säkerställa att sammanställningar av uppgifter om läkemedelsanvändning och andra åtgärder för behandling av djur blir fullständiga och tillförlitliga.

Förslagsställaren redogör utförligt för bakgrund och syfte med förslaget samt effekter av om ingen reglering kommer till stånd och förslagets överrensstämmelse med EU-rätten i sin konsekvensutredning. Regelrådet bedömer vidare att beskrivningen av berörda företag utifrån antal och bransch samt påverkan på berörda företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet är tillräckligt tydlig.

Regelrådet finner emellertid att det saknas en beskrivning i ett flertal delaspekter. Det saknas framför allt en beskrivning av alternativa lösningar, påverkan på konkurrensförhållandena och en storleksbeskrivning av de berörda företagen. Därutöver saknas även beskrivningen av särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag