Yttrande över En utvidgad rätt till återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i försäkringsavtalslagen (2005:104) och ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Förslaget anges innebära att den lagstadgade rätten till återköp och flytt av fond och depåförsäkringar ska gälla oavsett när ett fond- och depåförsäkringsavtal har ingåtts. Därutöver föreslås att bestämmelserna i försäkringsrörelselagen om avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar ska tillämpas även i fråga om sådana försäkringsavtal som har ingåtts före den 1 juli 2007.