Yttrande över En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall.

Det föreslås bland annat att Skatteverket efter ansökan får förlänga anståndstiden med som längst 15 månader efter att den tidigare maximala anståndstiden har upphört. En sådan förlängning förutsätter dock att Skatteverket samtidigt beviljar en avbetalningsplan, enligt vilken anståndsbeloppet ska vara avbetalat senast den förfallodag som infaller närmast efter det att denna ytterligare förlängda anståndstid upphör.

Det föreslås att förlängning av anståndstiden ska beviljas om inte särskilda skäl talar emot det.

Det föreslås att Skatteverket helt eller delvis får återkalla ett anstånd om ett underskott på skattekontot har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning efter att en sådan förlängd anståndstid har beslutats.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 7 mars 2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag