Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna). Genom förslaget upphävs den nu gällande grundförfattningen (EIFS 2016:2) samt föreskriften för funktionskraven för mätare (EIFS 2019:5). Kraven i den sistnämnda författningen föreslås lyftas in i de nya föreskrifterna.

I remissen anges att ändringar i mätförordningen träder i kraft den 1 november 2023 och att de nya mätföreskrifterna därför föreslås träda i kraft samma datum, frånsett i fråga om 3 kap. 6 § och 13 kap. [1] som föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

[1] 3. kap 6 § avser tidpunkter för insamling och registrering av kvartsmätvärden och 13 kap. reglerar kundgränssnitt för mätsystem och mätutrustning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag