Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Innehåll förslaget

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el (mätföreskrifterna). Genom förslaget upphävs den nu gällande grundförfattningen (EIFS 2016:2) samt föreskriften för funktionskraven för mätare (EIFS 2019:5). Kraven i den sistnämnda författningen föreslås lyftas in i de nya föreskrifterna.

I remissen anges att ändringar i mätförordningen träder i kraft den 1 november 2023 och att de nya mätföreskrifterna därför föreslås träda i kraft samma datum, frånsett i fråga om 3 kap. 6 § och 13 kap. [1] som föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

[1] 3. kap 6 § avser tidpunkter för insamling och registrering av kvartsmätvärden och 13 kap. reglerar kundgränssnitt för mätsystem och mätutrustning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag