Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om skyldighet att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnätet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagsställaren redovisar att den nya föreskriften fastställer nätkoncessionshavares skyldighet att informera elanvändare om leveranssäkerheten i elnäten enligt 3 kap. 9 d § ellagen (1997:857). Förslaget innebär att elanvändarna ska informeras årligen om leveranssäkerheten för föregående kalenderår i det elnät som de är anslutna till samt planerade framtida åtgärder som påverkar leveranssäkerheten.