Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som anses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen föreslås en ny föreskrift (EIFS 2019:x) om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten och vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Föreskriften föreslås ersätta Energimarknadsinspektionens föreskrifter EIFS 2015:5 om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram och EIFS 2015:6 om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid fastställande av intäktsram.

Det föreslås bland annat att

vissa definitioner och texter förtydligas samt att upprepningar som tidigare var nödvändiga vid korsreferering tas bort,
summan av alla incitamentsjusteringar inte får överskrida en tredjedel av den regulatoriska avkastningen på kapitalbasen under ett år,
alla oaviserade långa avbrott ska inkluderas,
kostnadsparametrar uppdateras,
AIT (Average Interruption Time; effektviktad medelavbrottstid) och AIF (Average Interruption Frequency; effektviktad medelavbrottsfrekvens) ska användas som indikatorer för kvalitet i lokalnät, region- och stamnät,
faktorn 0,5 ändras till 0.75 i ekvationen för nätförlustincitamentet,
för lokalnät ändras ekvationer för att beräkna normvärden och ingen hänsyn ska tas till egen historik såsom för kvalitetsnormerna,
ekvationen för belastningsincitamentet ändras och utfallet får enheten tkr,
bestämmelsen avseende möjlighet att ta hänsyn till lokal produktion tas bort, och
incitamenten för effektivt nätutnyttjande ska beräknas per år.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft under 2019 och vid samma tidpunkt föreslås att föreskrifterna (EIFS 2015:5) och (EIFS 2015:6) upphävs.

Taggar:

intäktsram