Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag om ändring i föreskrifter (EIFS 2011:3) om mätning och rapportering av överförd el

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Energimarknadsinspektionens (Ei) förslag till ändringar i föreskrifter (2011:3) om mätning och rapportering av överförd el. Ändringarna föreslås som en följd av att det den 1 januari 2015 trädde i kraft en ny lagstiftning i ellagen (1997:857). Följande ändringar föreslås i Ei:s remiss:

• En ny föreskrift i 9 kap. 5 § om vilka uppgifter en elleverantör som har mottagningsplikt enligt 8 kap. 5 a § ellagen och som ingår eller avslutar ett avtal om inmatning med en elproducent ska anmäla till nätkoncessionshavaren.

• Ett nytt fjärde stycke i 10 kap. 1 § där det framgår vilka uppgifter en nätkoncessionshavare vid mottagandet av anmälan från elleverantör enligt 9 kap. 5 § ska konrollera.

• En ny föreskrift i 10 kap. 9 § om att nätkoncessionshavare görs skyldig att inom tre dagar efter det att en anmälan enligt 9 kap. 1 § inkommit, avseende en anläggning som omfattas av 8 kap. 5 a § ellagen, meddela elleverantören vissa uppgifter.