Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter avseende förhandsreglering av naturgas

Från och med den 1 januari 2015 ska naturgasföretagens intäkter regleras i förhand genom att Energimarknadsinspektionen fastställer intäktsramar för företagen som gäller för en tillsynsperiod om fyra år. Energimarknadsinspektionen föreslår därför två nya föreskrifter. Den ena föreskriften hanterar hur företagen ska ansöka om intäktsram och vilka uppgifter som de behöver lämna för beslutet om en intäktsram. Den andra föreskriften reglerar vissa frågor för beräkningen och fastställandet av en intäktsram.

De företag som berörs av förslagen är Swedegas AB (lagring och transmission), Göteborg Energi Gasnät AB, Öresundskraft AB, Kraftringen Nät AB, E.ON Gas Sverige AB, Stockholm Gas AB och Varberg Energi AB. Swedegas bedriver lagring och transmission, övriga företag distribution. Fem av dessa företag bedriver också verksamhet på elmarknaden där en motsvarande reglering redan tillämpas.