Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet (EIFS 2009:X)

Enligt 9 a § ellagen (1997:857) gäller, om inte annat är särskilt föreskrivet, att överföringen av el ska vara av god kvalitet och att oplanerade avbrott inte får överstiga tjugofyra timmar. De remitterade föreskrifterna innehåller bestämmelser om minskning av längsta tillåtna avbrottstid beträffande lastnivåer överstigande två megawatt och om trädsäkring av vissa ledningar. Därtill föreslås för berörda företag en möjlighet till dispens från nämnda krav om särskilda skäl finns. Syftet med de föreslagna föreskrifterna är att tydliggöra och precisera de krav som ställs på elnätsföretagen beträffande kravet på säker elleverans.