Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet

Remissen innehåller ett förslag till föreskrifter som ska ersätta Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2010:4) om krav som ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god kvalitet. Förslaget innehåller bestämmelser om vilka kvalitetskrav som en nätkoncessionshavare (elnätsföretag) ska uppfylla vid överföring av el.