Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Energimarknadsinspektionen föreslår en revidering av sina föreskrifter rörande timmätning av el. Föreskrifterna är en anpassning till de nya bestämmelserna i ellagen (1997:857). Elanvändare ska ges möjlighet att ingå nya former av elavtal utan att debiteras för merkostnaderna för timmätningen. Förslaget förväntas bidra till lägre effektuttag vilket kan leda till lägre elpriser och ett effektivt resursutnyttjande.