Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Energimarknadsinspektionens förslag har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (Tredje elmarknadsdirektivet) samt därav föranledda ändringar i ellagen (1997:857). Föreskrifterna innehåller bestämmelser om en nätkoncessionsinnehavares skyldigheter vad gäller mätning, schablonberäkning och rapportering vid överföring av el. Föreskrifterna avses ersätta Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd på området (STEMFS 2007:5) och skiljer sig från dessa främst vad gäller bestämmelser om byte av elleverantör.