Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om redovisning av nätverksamhet. Föreskrifterna som avses ersätta de nu på området gällande föreskrifterna (NUTFS 1998:1) innebär en anpassning till att reglering av energiföretagens nätavgifter från och med år 2012 ska regleras i förhand genom en på förhand fastställd intäktsram. Förslaget innebär en precisering av vilka uppgifter nätkoncessionshavare ska redovisa till stöd för fastställande av intäktramens storlek. Förslaget innebär bland annat en ändring av redovisningen av innehållet i not om distributionsanläggningar i syfte att Energimarknads-inspektionen bättre ska kunna följa upp berörda företags nyinvesteringar inom vissa områden.

Taggar:

nätverksamhet