Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranskvaliteten i elnäten

Föreskriften om skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten (EIFS 2013:2) har reviderats i mindre omfattning under åren. Föreskriften innehåller dock ett antal otydligheter och även felaktigheter vilket leder till bristande kvalitet på inrapporterad avbrottsdata. Den bristande kvaliteten medför merarbete för både nätföretagen och Energimarknadsinspektionen (Ei) då inrapporterade uppgifter måste kompletteras. Ei har därför tagit ett större grepp och arbetat om hela föreskriften för att åstadkomma ett tydligare regelverk och en bättre vägledning för de nätföretag som ska rapportera elavbrott.

Förändringarna innebär att några krav på rapportering tas bort. Det tillkommer även nya krav på avbrottsrapportering och antalet berörda. Vilka uppgifter som ska lämnas vid rapporteringen förtydligas. De nya kraven innebär att nätföretagen behöver anpassa sina system som används för rapporteringen vilket leder till engångskostnader för detta. Vidare kommer ytterligare 8 nätföretag att omfattas av rapporteringsskyldigheten i samband med avbrott längre än 2 timmar. Rapporteringskravet utökas till att gälla då fler än 50 000 uttagspunkter haft avbrott längre än 2 timmar, tidigare gällde det då fler än 100 000 haft avbrott längre än 2 timmar.