Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om elnätsföretagens intäktsramar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Av remissen framgår att förslagsställaren tidigare har haft föreskrifter på området, som upphävdes den 24 november 2022. Föreskrifterna ska nu, med mindre ändringar, återinföras. Det nu remitterade förslaget är därmed av särskild karaktär. I vissa delar har Regelrådet lämnat synpunkter på önskvärda tillägg i konsekvensutredningen. Mot bakgrund av att det är fråga om regelverk som de företag som berörs har följt i relativ närtid, kan de beskrivningar som finns i konsekvensutredningen godtas för detta ärende.

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag