Yttrande över Energimarknadsinspektionens förslag till föreskrifter om vad som avses med kvaliteten i nätverksamheten m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Regelrådet konstaterar att konsekvensutredningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser. Även berörda företag med avseende på antal, bransch och storlek samt påverkan på företagens tidsåtgång, kostnader och verksamhet, påverkan på företagen i andra avseenden och särskild hänsyn till små företag har beskrivits tillräckligt tydligt. Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag har Regelrådet funnit inte håller tillräcklig kvalitet, även om den i och för sig innehåller värdefullt information. Denna brist är emellertid inte av sådan vikt att den blir avgörande för helhetsbedömningen av ärendet.

Det bakomliggande förslaget

Förslag