Yttrande över Energimarknadsinspektionens promemoria Lokaliseringssignaler i elnätstariffer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857). Det föreslås en specifik undantagsbestämmelse i ellagen som möjliggör lokaliseringssignaler[1] där det behövs för att främja ett effektivt nätutnyttjande. Energimarknadsinspektionen föreslår att enbart kostnader för nätförluster, överbelastningar och kostnader för nyinvesteringar vid byggande av starkströmsledning kan inkluderas i en sådan signal. För att ytterligare förklara vilka kostnader det handlar om bör Energimarknadsinspektionens ges möjligheten att tydliggöra detta i föreskrifter.

[1] Lokaliseringssignaler innebär att man låter nätkundernas tariffer variera och spegla kostnaden för att använda elnätet vid olika tidpunkter och i olika delar av nätet.