Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Ei R2017:08, Funktionskrav på elmätare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i ellagen (1997:857) och ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.

Det föreslås att det införs sju funktionskrav som elmätare ska uppfylla.

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgrändssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registreras per 15 minuter.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretag att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Det föreslås att alla elmätare utan spänningstransformator omfattas av funktionskraven. Elmätare med strömtransformator behöver inte uppfylla kravet om att kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.

Remissen innehåller också förslag på att elnätsföretagen ska genomföra funktionskraven på ett sätt som säkerställer att obehöriga inte får tillgång till uppgifter och styrfunktioner i elmätare samt förslag om att medge undantag från funktionskraven för anläggningar som har betydelse för rikets säkerhet.

Taggar:

elmätare