Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad (EI R2013:09)

Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad för el. I rapporten föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Syftet med förslaget är att förenkla för el-kunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. Förslaget innebär för berörda elnäts- och elhandels företag obligatorisk samfakturering som ska utföras av elhandelsföretaget. Förslaget i den del det avser samfakturering innebär att nätägaren ska lämna underlag för fakturering till elhandlaren månadsvis samt medför kreditrisker för elhandlarna.