Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och regleringens påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner att beskrivningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är bristfällig.

Regelrådet finner sammantaget att konsekvensutredningen är väl genomförd. Konsekvensutredningen är pedagogisk såväl som tydlig och förslagsställaren ger en utförlig beskrivning av berörda företag och hur dessa förslag, om de tas vidare, kan ha en positiv och inte minst viktig effekt för elnätets utbyggnad.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag