Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Mätning av mindre anläggningar – förslag till undantag från kravet på mätning

Enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) ska nätkoncessionshavare mäta mängden överförd el och dess fördelning över tiden. Av förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el följer att mätningen ska ske timvis om elanvändaren har ett säkringsabonnemang över 63 ampere och i övriga fall månadsvis. Energimarknadsinspektionens rapport syftar till att undersöka om kostnaderna och de administrativa bördorna för nätföretagen kan minskas genom att införa undantag från detta krav på mätning. Rapporten innehåller förslag till ändringar i ellagen och i nämnda förordning som innebär att mindre anläggningar och belysningsanläggningar i vissa fall kan undantas från mätkravet. Möjligheten för elanvändaren att begära undantag begränsas till anläggningar som har till ändamål att tjäna allmänheten samt förutsätter att beräkning kan ske med tillräcklig noggrannhet.