Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport med förslag för genomförande av EU-lagstiftning på elmarknadsområdet samt för genomförande av vissa delar av det omarbetade förnybartdirektivet (Ei R2020:02)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagen genomför och kompletterar direktiv (EU) 2019/944 om gemensamma regler för den inre marknaden för el (elmarknadsdirektivet), förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el (elmarknadsförordningen), förordning (EU) 2019/942 om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (byråförordningen), förordning (EU) 2019/941 om riskberedskap inom elsektorn (riskberedskapsförordningen) samt vissa artiklar i direktiv (EU) 2018/2001 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (förnybartdirektivet). Förslagen innebär ändringar i 14 lagar och förordningar samt en ny lag om energigemenskaper.

Bland de många förslagen kan nämnas skärpta regler för information, både generellt och i samband med avtal och fakturering. Elleverantörer och nätföretag ska bland annat erbjuda elanvändare faktura i elektronisk form och det införs en ny bestämmelse om att, om avtalet föreskriver en framtida ändring av produkten eller priset eller en rabatt, ska elanvändaren alltid underrättas om detta i en faktura från leverantören. Kravet på kvartalsvis debitering utökas. Många av de bestämmelser som tidigare gällde endast konsumenter ska nu omfatta samtliga kunder och i vissa fall små företag. Elpriskollen ska omfatta erbjudanden för alla elanvändare med en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh. Nya aktörer på marknaden är s.k. aggregatorer, som kombinerar kundlaster eller producerad el för försäljning eller inköp på elmarknaden, medborgarenergigemenskaper, som kan bedriva verksamhet som vilken aktör som helst förutom att äga och driva nät, men som ska ha som främsta syfte att ge sina medlemmar miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar, samt gemenskaper för förnybar energi, som ska bedriva verksamhet med förnybar energi i alla former och vars medlemmar ska finnas i närheten av denna verksamhet. Det införs ökade möjligheter och förbättrade villkor för kunder som vill verka som prosumenter, dvs. har egen produktion av förnybar energi som kan förbrukas av kunden själv eller matas in till nätet. Begreppen nätföretag och transmissionsnätsföretag tas bort och ersätts med begreppen systemansvarig för distributionssystem och systemansvarig för överföringssystem för att bättre överensstämma med terminologin i EU-lagstiftningen. Samarbetet mellan systemansvariga för distributionssystem respektive överföringssystem ska förbättras. Upphandling av stödtjänster regleras och standardiseras. Systemansvariga tillåts inte längre äga och driva laddningspunkter för elfordon eller energilager, med vissa undantag. Systemansvarigas möjlighet att bedriva annan verksamhet än nätverksamhet begränsas. Samtliga systemansvariga för distributionssystem ska offentliggöra och lämna in nätutvecklingsplaner till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen får utökade bemyndiganden och uppgifter.