Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport ”Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden – Timmätning för elkunder med abonnemang om högst 63 ampere”

Näringsdepartementets remiss innehåller en rapport från Energimarknadsinspektionen med förslag till ändringar i ellagen (1997:857) som innebär att mätning av kundens elförbrukning ska ske timvis om kunden har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och en förbrukning om minst 8 000 kWh per år. För sådana kunder ska nätkoncessionshavaren dels preliminärt beräkna mängden överförd el och dess fördelning per timme (preliminär timberäkning), dels mäta mängden överförd el och dess fördelning per timme (slutlig timberäkning). Vidare föreslås att nätmyndigheten ska kunna bevilja undantag från kravet på timvis mätning för en tid om längst fem år. Om kundens förbrukning understiger 8 000 kWh ska förbrukningen liksom hittills i regel schablonberäknas. Syftet med förslaget är att aktiviteten hos elkunderna ska öka och därigenom främja en bättre fungerande elmarknad.