Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (EI R2013:04)

I remissen föreslås ändringar i fjärrvärmelagen (2008:263). Det föreslås en modell för ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för värmeproducenter. I dag finns ingen skyldighet för fjärrvärmeföretag att överföra värme för annans räkning, utan endast skyldighet att förhandla med värmeproducenter om tredjepartstillträde. Fjärrvärmeföretagen verkar därmed i en monopolsituation både vad gäller själva överföringen och leveransen av fjärrvärme. Genom ett reglerat tillträde fastslås en miniminivå för vad värmeproducenter kan kräva att fjärrvärmeföretagen ska acceptera. Det reglerade tillträdet ska enligt förslaget tillämpas då någon frivillig överenskommelse om samarbete mellan parterna inte kan träffas. Förslaget innebär att fjärrvärmeföretagen ska, under vissa förutsättningar, erbjuda värmeproducenterna en anslutningstidpunkt samt ett skriftligt avtal för inmatning av värme under 10 år. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt förslaget meddela närmare föreskrifter om villkoren i avtalen. Förslaget bedöms kunna bidra till en något ökad användning av extern värme.