Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Slutna distributionssystem och interna nät

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Ellagen (1997:857) och förordningen (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857).

Förslaget innebär bland annat att vissa interna nät som överför el till någon annan kommer att omfattas av merparten av bestämmelserna i ellagen. För att inte belasta ett stort antal nät med betungande regler föreslås att de nya bestämmelserna endast ska gälla nät som tas i drift efter bestämmelsernas ikraftträdande. Förslaget medför även att elanvändarnas valfrihet ökar samtidigt som andra marknadsaktörer såsom leverantörer och aggregatorer får tillgång till elanvändare i dessa nät. Därutöver föreslås ändringar beträffande rätten till överföring för någon annans räkning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag