Yttrande över Energimarknadsinspektionens rapport Systemet med anvisad elhandlare – översyn och förslag till åtgärder (EI R2012:07)

Energimarknadsinspektionen har fått i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur man kan minska eller avveckla den omotiverade prisskillnad som uppstått mellan kunder som aktivt valt elhandlare och kunder som inte gjort sådant val och därför av nätägaren anvisats till en elhandlare (anvisade kunder). I rapporten redovisas och analyseras ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de oönskade effekter som dagens system med anvisningsavtal medför. Åtgärderna avser att nätägaren, för en period om högst två år, ska utse den anvisade elhandlaren på ett öppet, icke diskriminerande och marknadsorienterat sätt och att anvisade kunder ska få förbättrad information. En anvisad elleverantör ska exempelvis minst en gång per kvartal sända särskild information till sådana kunder. Informationen ska bl.a. innehålla en redogörelse för vilka avtalstyper elleverantören erbjuder samt villkor och priser. Förslaget leder till ändringar i ellagen (1997:857).

De företag som berörs av förslaget är i första hand 170 nätägare. Enligt konsekvensutredningen bedöms förslaget leda till att en bättre konkurrenssituation uppstår för icke integrerade elhandlare eftersom dessa får möjligheten att ingå i processen när nätägaren utser en anvisad elhandlare.