Yttrande över Energimarknadsinspektionens remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om risk- och särbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet för el (EIFS 2010:X)

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om innehållet i och redovisningen av risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet av el. Syftet med regleringen är att förbättra Energimarknadsinspektionens bevakning och möjligheter att ingripa om företagens åtgärder för att säkerställa leveranssäkerheten av el inte bedöms tillräckliga för att uppfylla det krav på högst tjugofyra timmars avbrott som gäller fr.o.m. den 1 januari 2011.