Yttrande över Energimarknadsinspektionens remiss om förslag på föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutningar

Remissen innehåller Energimarknadsinspektionens förslag till nya föreskrifter om utformning av tidsplaner avseende anslutningar. Det är i artikel 16 p.5 direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnyelsebara energikällor som kravet framgår om att systemansvariga för transmission- och distributionssystemen ger nya producenter av el från förnyelsebara energikällor vissa angivna uppgifter. Bland annat ska en rimlig och exakt tidsplan för mottagande och handläggning av ansökan om anslutning till nät samt en rimlig tidsplan för föreslagen anslutning till nätet kommuniceras till den nye producenten. Sedan 2010 är ellagen (1997:857) kompletterad med en bestämmelse som genomför direktivets krav i svensk rätt.  Dock finns det inga bestämmelser i svensk rätt som i detalj anger hur tidsplanerna ska se ut och därför föreslår Energimarknadsinspektionen en sådan föreskrift.

Det föreslås att det i tidsplanen för handläggning ska framgå datum (år månad dag) för när innehavaren av en elproduktionsanläggning beräknas få en bindande offert för anslutning av anläggningen samt vilka moment tidsplanen innehåller och hur lång tid varje moment i handläggningen beräknas ta. Av tidsplanen för anslutning föreslås att det ska framgå hur anslutningen planeras ske och hur lång tid varje moment beräknas ta. Datum för när anläggningen beräknas kunna anslutas till elnätet ska också framgå i tidsplanen.