Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter för ursprungsgarantier för el

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier, rapportering av mätvärden samt underrättelse om upphörande eller förändring av produktion av el. Syftet med föreskrifterna är att reglera vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om rätt till tilldelning av ursprungsgarantier samt hur mätning och rapportering av el som berättigar till tilldelning av ursprungsgarantier ska ske. De som berörs av föreskrifterna är företag som producerar el och som har intresse av att få ursprungsgarantier för den producerade elen. Även elleverantörer kommer att beröras av de nya reglerna om ursprungsgarantier eftersom det finns en skyldighet för dessa att gentemot kunder redovisa från vilka energikällor som den sålda elen kommer.