Yttrande över Energimyndighetens föreskrifter om statligt stöd till solceller

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller ett förslag till en ny föreskrift för det statliga stödet till solceller som kommer att ersätta Energimyndighetens föreskrifter (STEMFS 2009:4) om statligt stöd till solceller.

I jämförelse med gällande föreskrifter föreslås färre uppgiftskrav vid ansökningar om statligt stöd. Det handlar om dels uppgifter som inte bedöms vara nödvändiga att samla in, dels slopandet av kravet på att lämna uppgifter om årligen producerad el under tre års tid.

Det anges att blanketter inte längre föreslås att vara en del av föreskriften.

Det anges inte när föreslaget föreslås träda i kraft.

Taggar:

solceller