Yttrande över Energimyndighetens förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1)

På grund av att egenproducerad el från nätansluta elproducenter ökat har Statens energimyndighet (STEM) konstaterat att ett behov har uppstått kring statistik och fakta om hanteringen av el från solcellsanläggningar. STEM har därför utarbetat ett förslag om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1).

STEM föreslår därför att elnätsföretag ska rapportera om de har inmatningspunkter från solcellsanläggningar hos elkunder i sina elnät, och om så är fallet hur stor den sammanlagda installerade effekten från dessa anläggningar är. Inrapporteringen ska ske i samband med den årliga statistikrapporten företagen inkommer med. Slutligen föreslås också att den årliga rapporten ska komma in den 31 mars istället för den 30 april.

Taggar:

energistatistik