Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och beräkning enligt drivmedelslagen.

I konsekvensutredningen anges att förslaget innebär att EU-rättsliga bestämmelser om rapportering och beräkning avseende drivmedel införlivas i svensk rätt genom de föreslagna föreskrifterna.

Taggar:

drivmedelslagen