Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

De föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om energikartläggningens innehåll, vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan och i samband med begäran om utbetalning samt vilka uppgifter som ska lämnas inför uppföljning och utvärdering av stödet.

En energikartläggning föreslås avse hela företagets verksamhet, inklusive byggnader och transporter. I företag som har flera arbetsställen, i vilket minst ett arbetsställe har en slutlig användning av energi på mer än 0,3 gigawattimmar (GWh) per år, kan energikartläggningen genomföras avseende endast detta arbetsställe, flera eller samtliga arbetsställen. Det föreslås även att energikartläggningens resultat ska redovisas i en rapport. Vidare föreslås att resultatet av energikartläggningen ska sammanställas i en energiplan.

Regelrådet noterar att det är nya, inte reviderade, föreskrifter som föreslås.