Yttrande över Energimyndighetens förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet konstaterar att förslaget bidrar till att uppfylla viktiga samhällsmål som omställning till förnybara bränslen och även att svara mot internationella önskemål om att rapportera strategisk information gällande energi med löpande och inte alltför långa intervall. Dessutom syftar förslaget också till att förenkla för företag i inrapporteringen. Vad Regelrådet förstår leder förslaget till besparingar och förenklingar, vilket förslagsställaren har beskrivit och redovisat beräkningar av på ett tydligt sätt i konsekvensutredningen. Vidare uppskattar Regelrådet tydlighet avseende hur förslagsställaren har testat utformning av blanketter om frågor med bransch för att inhämta synpunkter inför föreslagen reglering.

Regelrådets bedömning är att, utifrån förslagets karaktär, samtliga delaspekter är godtagbart redovisade. Givet detta finns det förbättringsmöjligheter rörande redovisningen av statistiska definitioner av företags storlek och hur kalkylen för omställningskostnader för IT har kalkylerats.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag