Yttrande över Energimyndighetens förslag till förordning om ransonering av el samt till föreskrifter och allmänna råd om ransonering av el för större industriella elförbrukare

De föreslagna författningarna innehåller bestämmelser om förbrukningsdämpande åtgärder vid elenergibrist och innebär att en möjlighet till ransonering av el för större industriella förbrukare, s.k. kvotransonering, införs. Genom förslagen kan den enskilde elförbrukaren under en period åläggas att begränsa sin elförbrukning. Förslagen berör i första hand företag inom järn- och stålindustri, pappersoch massaindustri, gruvindustri samt plast- och kemikalieindustri. Den som är nätkoncessionsinnehavare blir genom förslagen skyldig att vid kvotransonering lämna uppgifter till Statens energimyndighet för identifiering av en elförbrukares uttagspunkt samt om mängden överförd el för uttagspunkten.