Yttrande över Energimyndighetens rapport Certifiera installatörer (ER 2011:24)

Energimyndigheten, Boverket och Swedac har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till nationellt samordnade system för certifiering av installatörer eller motsvarande kvalitetssystem enligt artiklarna 14.3 och 14.4 i förnybartdirektivet 2009/29/EG. I rapporten föreslås att ett sådant certifieringssystem införs. Näringsdepartementet har i sin remiss fogat ett förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Lagförslaget är i likhet med förslaget i rapporten utformat som ett frivilligt certifieringssystem.

De företag som berörs av förslaget är installatörer av värmesystem och komponenter i småhus, el och solceller samt företag som tillhandahåller utbildning.