Yttrande över Energimyndighetens remiss om förslag till föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Artiklarna 8.4 – 8.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet har implementerats i svensk rätt genom den nya lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag. Enligt lagen ska stora företag genomföra en energikartläggning med vilket avses en översyn av energianvändningen i företaget samt ta fram förslag på hur energianvändningen kan effektiviseras. Kartläggningen ska genomföras av en person som blivit certifierad enligt förordningen till lagen. Med anledning av att Energimyndigheten är tillsynsmyndighet föreslås detaljerade föreskrifter så att de berörda aktörerna; stora företag, certifierade personer, certifieringsorgan, ackrediteringsorgan, kan genomföra energikartläggningar enligt lagens syfte.

De nu föreslagna föreskrifterna innehåller bestämmelser om hur energikartläggningar ska genomföras och rapporteras. De innehåller vidare bestämmelser om certifiering av energiledningssystem, miljöledningssystem och person som får genomföra energikartläggningar. Endast stora företag omfattas av kartläggningen, d.v.s. företag som sysselsätter minst 250 personer och som har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller har en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år. De företag som redan har miljölednings- eller energiledningssystem och för vilka energikartläggning ingår som en del i systemen har enligt remissen redan de uppgifter som kartläggningen ska innehålla. Enligt 4 § lagen om energikartläggning i stora företag är sådana företag undantagna kravet på kartläggning. Vidare framgår det av samma lag att kartläggningen ska genomföras i december 2015 och sedan minst vart fjärde år.