Yttrande över Energinätsutredningens slutbetänkande SOU 2009:48 Koncessioner för el- och gasnät

Betänkandet innehåller förslag till ny reglering avseende koncessioner för el- och gasnät. Förslagen innebär exempelvis att det absoluta kravet på miljökonsekvensutredningar tas bort för luftledningar upp till och med 50 kV spänning och jordkablar upp till och med 130 kV spänning. Vidare föreslås att bestämmelserna om att nätkoncessioner ska meddelas för viss tid avskaffas och att koncessionerna i stället kommer att gälla tillsvidare vilket enligt betänkandet minskar kostnaderna för omprövningar. Regelrådet tillstyrker förslagen.