Yttrande över Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Utredningen, som har antagit namnet Nya apoteksmarknadsutredningen, har bland annat i uppdrag att analysera om apotekens marginal bör regleras för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna. Det remitterade delbetänkandet innehåller en redovisning av den delen av uppdraget.

I delbetänkandet föreslås ändringar i lagen (1996:1156) om receptregister, lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m., förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. samt i förordning (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019